FANDOM


Information icon Nazwa hasła to: Dialekt północnokaszubski. Nie mylić z: dialektem kaszubskim.
Nordowokaszëbsczi
Obszar północne Kaszuby
Liczba mówiących brak dokładnych danych
Klasyfikacja genetyczna Języki indoeuropejskie
Pismo łacińskie
Kaschubei heute

Etniczne Kaszuby i słowińszczyzna

Dialekt północnokaszubski – jeden z zespołów gwarowych kaszubszczyzny (przez językoznawców uważanej za dialekt języka polskiego lub oddzielny język zachodniosłowiański). W skład dialektu wchodzą gwary używane na terenach powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego oraz puckiego. Jest dialektem, w którym najwyraźniej zaznaczają się cechy typowo kaszubskie, gdyż wpływy polskich dialektów, wielkopolskiego i mazowieckiego, były tu najmniejsze.

Podział dialektu Edytuj

Do dialektu północnokaszubskiego tradycyjnie zalicza się gwary: słowińską, kabacką, osiecką, żarnowiecką, gniewińsko-salińską, chałupską, pucką, oksywską, luzińsko-wejherowską, lesacką i kieleńską[1]. Jest to podział już nieaktualny. Gwary, które używane były na terenach przedwojennych Niemiec zaniknęły, gdyż większość ich użytkowników uległa całkowitej germanizacji, natomiast po zmianie granic pozostała ewangelicka ludność autochtoniczna, posługująca się jeszcze reliktowo gwarami północnozachodniokaszubskimi, została przesiedlona do RFN. W wyniku tego, obecnie w użyciu są jedynie gwary słupskie, lęborskie i wejherowskie.

Charakterystyka dialektu Edytuj

Mową północnokaszubską posługiwał się Florian Ceynowa, badacz kultury Kaszubów oraz główny kodyfikator języka. Dlatego większość cech literackiej kaszubszczyzny pokrywa się z właściwościami gwar północnych[2]. Z powodu peryferyjnego położenia obszaru północokaszubskiego, gwary te są najbardziej odrębne od języka polskiego i posiadają najwięcej cech archaicznych i typowo kaszubskich. Swoistymi cechami dialektu są[3]:

 • akcent ruchomy
 • utrzymanie grupy TarT
 • przejście dz w z, np. cëzy (cudzy)
 • brak przejścia t, d w ć,
 • zamiana ę w i, np. zyc, piść (zięć, pięść)
 • w powiecie puckim i części wejherowskiego wymowa ę jako e nosowego (tak jak w polszczyźnie)
 • rozłożona nosowość ę przed ł lub l w formach czasu przeszłego, np. cygnena, wzena (ciągnęła, wzięła)
 • nieprzegłoszone ę przeszło w ë
 • przyrostek słowotwórczy –ëszcze[4]
 • zanik e ruchomego (obecne jest ono w dialektach południowokaszubskich)
 • wymowa ô (kontynuatu długiego a) upodobniona do niemieckiego ö (gwara pucka)
 • é (e ścieśnione) wymawiane jako dźwięk pośredni między e a y
 • przedrostek są– w przymiotnikach oznaczających ciężarne zwierzęta[4]
 • nazwy mieszkańców tworzy się za pomocą przyrostka –ón (w języku polskim najczęściej –anin)[4]
 • końcówka –ë w celowniku rzeczowników w liczbie pojedynczej zamiast tradycyjnego –u i –owi, np. psë, królë (psu, królowi)[4]
 • końcówka –owi zastępowana również przez –emu lub –omu, np. koniemu, sënomu (koniowi, synowi)[4]
 • w narzędniku rzeczowników rodzaju męskiego zamiast końcówki –em występuje końcówka –ã, np. jãzëkã (językiem)
 • stwardnienie ń w n

Gwary pucka, chałupska i oksywska to tzw. gwary bylackie. Ich cechą charakterystyczną jest bylaczenie – czyli stwardnienie ł w l.

Przykład – "Kaszëbi do Pòlôchów" F. Ceynowy Edytuj

Quote-alpha
Wë jesce gwesno na nas përznã złi, że më sã nie jãlë do czëtaniô pòlsczich pism, a jesz mni do tehô pòlsczéhô bractwa, co to Ligą (Pòlską) zowią, bierzemë. Ale wcale ta rzecz sã tak ni mô. Më prôwdzëwi Kaszëbi nie rozmiejemë dobrze pò pòlsku; a wiãc më sã mùszimë przód waszi pëszny mòwë naùczëc. Ale co to za cãżkô rzecz, czej ni ma kòhù, co bë nas naùczëł. Ksäżô naszi są Miemcë, szkólny zôs mają strach przed przełożonemi. A wiãc më tak gôdómë, jak naszi przodkòwie gôdalë, to je pò kaszëbskù. Ale wë, bracô Pòlôsze, ni mùszice mëslëc, że më – wëjąwszë niechtërëch smitonków – sã ti naszi mòwë wstëdzymë. Òj brón Bòże! Czejbë te chto chcôl dzeje naszëch przodków spisac, jak òni z dôwnemi Prësôkami, Dunczekami, Szwedami, Miemcami wòjowalë tej bë to bëła decht pësznô ksążka; abò jaczi to bë béł pëszny krajòbrôzk naszi całi niegdësz zemi òd Wisłë do Òdrë a òd mòrza jaż pò Notecã ë Wartã.

Słowińszczyzna Edytuj

Information icon Osobny artykuł: Język słowiński.

Największą odrębnością wśród gwar północnokaszubskich odznacza się gwara słowińska, przez niemieckiego badacza Friedricha Lorentza początkowo uznawana za osobny język słowiańskijęzyk słowiński. W wyniku izolacji zarówno od pozostałych gwar kaszubskich, jak i dialektów polskich, słowińszczyzna stała się najbardziej konserwatywnym i archaicznym etnolektem kaszubskim. Z drugiej jednak strony, poprzez germanizację ludności pogranicza niemiecko-polskiego, mowa ta z czasem uległa zapomnieniu. Jej cechy można obserwować w pracach Lorentza (zapisach gwarowych, gramatyce oraz słowniku).

Przypisy

Wikipedialogo Ten artykuł pochodzi z Wikipedii i jest oparty na licencji Creative Commons.